TechForce Rijnmond
 

Oorsprong

Vanaf de zomer van 2012 tot de zomer van 2015 hebben 11 vmbo-scholen en 3 mbo-instellingen met een technisch profiel samengewerkt binnen Programmalijn 1 van het landelijke subsidieprogramma Toptechniek in bedrijf (TiB), onder de vleugels van Platform Bèta Techniek.
De algemene doelstelling van dit programma was het stimuleren van de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo, bedrijven en overheden om samen te komen tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk technisch vmbo en mbo. Binnen TiB Rijnmond Programmalijn 1 is hard gewerkt aan het realiseren van de prestatieafspraken, zowel kwantitatief (verhoging instroom en doorstroom van leerlingen in technische opleidingen, vermindering voortijdig schooluitval) als kwalitatief (macrodoelmatigheid, techniekpromotie, verbinding met bedrijfsleven, inzetten op doelgroep meisjes en allochtonen). Veel van de doelstellingen zijn, in meer of mindere mate, bereikt.

 

 

Doorstart

Ondanks het formele einde van het programma hechten betrokkenen grote waarde aan de reeds in gang gezette samenwerking.

Er is gekozen voor een samenwerkingsvorm waarbij de aangesloten scholen met elkaar een gremium kunnen vormen waarin het technologie- en techniekonderwijs in de regio Rijnmond zich kan verenigen en zo een sterke en herkenbare partner kan worden voor overheid en bedrijfsleven. Dit gremium heeft de naam TechForce Rijnmond (TFR) gekregen.

Primair continueren wij als uitgangspunt de leerlijn vmbo-mbo, maar wij steken ook graag de handen uit naar het po en het hbo, indien daarvoor voldoende capaciteit (mensen en middelen) voor beschikbaar is. 

 

Wij zijn: TechForce Rijnmond

  • een samenwerkingsverband van ca.30 vmbo- en mbo-instellingen waarbij op regelmatige basis overleg plaatsvindt met het bedrijfsleven en overheden in de regio Rijnmond,
  • een samenwerkingsverband dat streeft naar een effectief werkbare organisatie met heldere governance,
  • een duurzaam en onafhankelijk platform,
  • bezig met het uitvoeren van een actieplan vanuit 2 hoofd programmalijnen (ondersteund door 3 sub programmalijnen).
 

Onze uitdagingen

  • Duurzame verbinding met bedrijfsleven
  • Betrokkenheid gemeenten borgen
  • Betrekken primair en hoger onderwijs (indien mogelijk)