TechForce Rijnmond
 

Ontstaansgeschiedenis

Vanaf de zomer van 2012 tot de zomer van 2015 hebben elf vmbo-scholen en drie mbo-instellingen met een technisch profiel samengewerkt binnen Programmalijn 1 van het landelijke subsidieprogramma Toptechniek in bedrijf (TiB), onder de vleugels van Platform Bèta Techniek.
De algemene doelstelling van dit programma was het stimuleren van de regionale samenwerking tussen vmbo, mbo, bedrijven en overheden om samen te komen tot een toekomstbestendig en aantrekkelijk technisch vmbo en mbo.

Binnen TiB Rijnmond Programmalijn 1 is hard gewerkt aan het realiseren van de prestatieafspraken, zowel kwantitatief (verhoging instroom en doorstroom van leerlingen in technische opleidingen, vermindering voortijdig schooluitval) als kwalitatief (macrodoelmatigheid, techniekpromotie, verbinding met bedrijfsleven, inzetten op doelgroep meisjes en allochtonen). Veel van de doelstellingen zijn, in meer of mindere mate, bereikt.

 

 
oudelogo TFR.png

Doorstart

Ondanks het formele einde van het programma in 2015 hechtten de betrokken partijen grote waarde aan de in gang gezette samenwerking en wilden dit graag voortzetten.

Er is gekozen voor een samenwerkingsvorm waarbij de aangesloten scholen met elkaar een gremium kunnen vormen waarin het technologie- en techniekonderwijs in de regio Rijnmond zich kan verenigen en zo een sterke en herkenbare partner is voor overheid en bedrijfsleven. Dit gremium kreeg  de naam TechForce Rijnmond (TFR).

Het uitgangspunt bleef de leerlijn vmbo-mbo, maar er werd ook gekeken naar het primair onderwijs en naar het hbo.